FILOSOFISAMTAL Våren 2022

ODÖDLIGHETSUTOPIER - evigt liv och politik
Måndag 28 februari kl 19.30
Mårten Björk
doktor i religionsvetenskap Lunds universitet, Research Fellow vid Campion Hall, Oxford
Mårten Björks avhandling, Life Outside Life: The Politics of Immortality, 1914- 1945, behandlar diskussionen om evigt liv och odödlighet i Tyskland under denna tid.Den västerländska traditionens första utopiska verk, Platons Staten, slutar med en lång redogörelse av själens odödlighet. Sedan dess har frågan om evigt liv, odödlighet och det de abrahamitiska religionerna kallar up­pståndelse varit en lika politisk som metafysisk fråga. Det nuvarande, dödliga livet har kedjats samman med en kommande, gudomlig ordning som i utopisk anda lovat en seger över döden. I det här föredraget diskuterar Dr. Mårten Björk odödlighetsutopier genom att visa hur mod­erna filosofer och teologer återgått till antika föreställningar om evigt liv och uppståndelse för att bjuda motstånd mot en värld där livet reduceras till en kamp för överlevnad.

 

LIVETS MELANKOLI OCH FÖRNUFTETS EXTAS
Om skapelse och uppenbarelse i Schellings filosofi
Måndag 4 april kl 19.30

Clara Berg doktorand i systematisk teologi
Den romantiska epoken präglas av växlingar mellan melankoli och extas. Människan beskrivs som bunden vid det ändliga‚ samtidigt besitter hon en unik förmåga att genom poesin och konsten sträcka sig mot en gudomlig verklighet.
Friedrich Schellings (1775-1854) filosofiska verk är mångfacetterat och sträcker sig över ett halvt sekel. Med en fot i romantiken och en i idealismen begreppsliggör han erfarenheterna av melankoli och extas. Samtidigt som han i romantisk anda lyfter fram naturen och konsten som centrala för förståelsen av mötet mellan ändligt och oändligt, vänder han sig i sitt tänkande mot den gudomliga uppenbarelsen, som han menar sträcker sig bortom varje mänsklig praktik och går utanför människans förnuft.
Frågan om relationen mellan å ena sidan människans erfarenhet och förnuft, och å andra sidan Guds uppenbarelse är ständigt teologiskt aktuell. Hur kan Schellings tänkande bidra till en fördjupad förståelse för relationen häremellan? Och hur bidrar detta till en samtida förståelse av relationen mellan kultur och teologi?

 

 

FÖLJANDE SAMTAL ÄR TYVÄRR INSTÄLLT:

 

POETEN SOM CREATOR    
Marcels Prousts roman På spaning efter den tid som flytt
Måndag 2 maj kl 19.30

Carl-Johan Malmberg författare
I sitt romanverk beskriver Marcel Proust konstnären som Creator, världsskapare. Konst­nären framställs som en utvald person med säregna förmågor att upptäcka, se, bringa klarhet, gå på djupet. I detta romantiska projekt visar konstnären en väg för världen genom sin intuition.
Carl-Johan Malmberg kom i januari i år ut med sin bok Lyckans gåta. På spaning efter den tid som flytt och samtalet utgår från denna bok.