Filosofisamtal 2017-2018 

Poesins och bildens språk

Vart tar människan vägen i en byråkratisk och teknokratisk kultur med handlingsplaner och måluppfyllelse?
Vardagen och världen blir genom medier och teknologi alltmer en estetiserad bild på bekostnad av den konkreta verkligheten. Hur påverkar våra sinnen av den nya moderniteten? Kan bilden som talar allvar och ett skapande språk öppna en väg som bejakar livets många dimensioner?

Gemensamma erfarenheter och kunskaper bärs av ett gemensamt språk.  Vi lever i språket.
Genom orden blir verklighetens myllrande fenomen namngivna begrepp. I det vetenskapliga språket uppnås en beskrivande exakthet där den verklighetens observerbara dimension behärskas. Men vardagens och det vetenskapliga språkets objektifiering tenderar att utelämna stora delar av verkligheten. Den tänkande och kännande människans berättelser och fantasier och kulturella tillhörighet måste gestaltas på ett annat sätt. Det meningsfulla språket öppnar sig för en metaforisk-poetisk och symbolisk dimension, där orden pekar mot någonting bortom det bokstavliga, i bilder och poesi.
Det meningsbärande lagret ligger utanför ordet självt. Det viktiga blir i stället spänningen mellan orden eller mellan bokstavlighet och bild i symbolen. Orden fördjupas och blir inte alltid nödvändiga där bilder, former eller musik ger meningen. I årets filosofisamtal ägnar vi oss åt den nödvändiga poesin i bild och språk.

 Jagets murar faller
- konst och förvandling

onsdag 25 oktober kl 19.30

Max Liljefors, professor i konsthistoria, Lunds universitet

Max Liljefors lyfter fram kvaliteten och särarten hos konstverkets närvaro, och betraktarens förnimmelser i mötet med verket här och nu. Hur kan konst åstadkomma inre förvandling i betraktaren och/eller utövaren?

 

Sinnlighetens återkomst? Om skönhet och njutning i samtiden

Cecilia Sjöholm, professor i estetik, Södertörns högskola

måndag 27 november  kl 19.30

Vad betyder konsten i ett samhälle där den i tilltagande grad blivit en vara? Vad innebar det att njuta av det sköna i en samtid där njutning närmast blivit ett påbud? I det här samtalet diskuterar Cecilia Sjöholm konstens roll i det offentliga rummet, och det sätt på vilket den estetiska upplevelsen fortfarande kan lägga en möjlig grund för gemenskap och kollektiva erfarenheter.

 

Musik och mystik

Erik Schüldt, kulturjournalist och programledare i radio och tv

Onsdag 21 mars kl 19.30
Erik Schüldt tar i det här samtalet upp musikens mysterium, skönheten som gudsbevis och den förunderliga känslan av att finna sitt hem i ett musikstycke.

 

Konstens sakrament

John Sjögren, kulturskribent och författare

Onsdagen 2 maj kl 19.30
Om två författare, Flannery O´Connor och Bruno K. Öijer, som på olika sätt gestaltar en sakramental livskänsla och människans transcendenta längtan.