FILOSOFISAMTAL Hösten 2021

Vardagens och det vetenskapliga språkets objektifiering tenderar att utelämna stora delar av verkligheten. Den tänkande och kännande människans berättelser och fantasier och kulturella tillhörighet måste gestaltas på ett annat sätt. Det meningsfulla språket öppnar sig för en metaforisk-poetisk och symbolisk dimension, där orden pekar mot någonting bortom det bokstavliga, i bilder och poesi.

"VI SER IN I TINGENS LIV"
Den romantiska drömmen om att genom poesin förnimma det osynliga

Tisdag den 26 oktober kl 19.30
John Öwre, doktorand i engelska på Lunds universitet
med inriktning mot hur romantikens poeter i England med sin poesi deltog i en filosofisk diskussion om varseblivningens metafysiska natur.

Romantiken är en epok som i många avseenden format vårt moderna förhållningssätt till världen. Samtidigt kan den sägas vara den sista sant 'mystiska' epoken i den västerländska idéhistorien, i den bemärkelsen att flera av dess viktigaste tänkare och konstnärer fortfarande ansåg sig kapabla att uppnå kunskap på det översinnliga planet. I min forskning tittar jag på hur två av centralgestalterna inom den brittiska romantiken, William Wordsworth och Samuel Taylor Coleridge, brottas med frågan om förhållandet mellan sinnesförnimmelser och ’transcendenta’ nivåer av verkligheten, och hur flera av deras verk kan ses som försök att överbrygga dessa klyftor på estetisk så väl som på empirisk väg. Vad för typ av modernitet hade vi fått om även dessa romantiska idéer gått i arv till vår egen tid? Har vi samtida människor något att lära av dessa poeters sätt att förena poesi, filosofi och mysticism – eller bör vi bara betrakta det som en vacker dröm?

FILMKLUBBEN SANDGATAN 8 hösten 2021

Aventure in The biggest little farm. An new or perhbs old kind of listening

SÖNDAG 26 SEPTEMBER
19.30 Fog of war
Errol Morris, USA 2003, 107 min
Exploring the topics of war, failure and knowledge, controversial American secretary of defense (1961-1968) Robert McNamara shares eleven lessons from his long career in business and politics in this Academy Award winning documentary.  Having witnessed recently the US failure in Afghanistan this film gains new actuality. 

SÖNDAG 24 OKTOBER
19.30 Our biggest little farm
John Chester, USA, 2019, 92 min
A young couple leave their urban life of living to persuit a life in harmony with nature by developing a sustainable farm in the Californian wilderness.

______________________________________________________

Filmdagar: Transitions in time

ONSDAG 10 NOVEMBER
19.30 Bicycle thieves
Vitorio de Sica, Italy 1948, 89 min
Watch one of the neo-realist classics, at the same time heartfelt, funny and socially committer. Awarded an Oscar it was however considered a communist movie. In 1940s Italy you needed a bike to work - in sweden 2021, you stil need it (at Foodora).

FREDAG 12 NOVEMBER
19.30 Koyaanisqatsi by Godfrey Reggio, USA 1983, 82 min
Enter this space-time-story with all your senses. An exuberant, intense experience on the beauty of life threatened and mistreated, but still flourishing beneath. An important film, in film history and still today. Look at these people at Times Square - is it not us? The music by Philip Glass follows closely the pictures.

SÖNDAG 14 NOVEMBER
19.30 The remains of the day
by James Ivory, United Kingdom, 1993, 134 min
A butler who sacrified body and soul to service in the years leading up to World War II realizes too late how misguided his loyalty was to his lordly employer.

 _____________________________________________

SÖNDAG 5 DECEMBER
19.30 First cow
Kelly Reickhardt , USA 2019, 122 min
An American story with warmth and friendship but also vulnerability and tragedy. A Western of another kind, no heroes and no glory. We meet with a USA where old and new values are confronted. A story of our time.