Synen på vad det är att vara människa förändras ständigt. I vår tid har många lämnat det judisk-kristna personbegreppet och andra synsätt har kommit istället. Ny teknologi bidrar till en snabb förändring av våra relationer och vårt sätt att se på oss själva och andra.

Vi vill därför öppna för ett samtal som innefattar olika aspekter av hur vi förstår oss själva, andra och världen. Media innehåller mycket material kring livsfrågor och personliga berättelser. Vad kan vara vårt bidrag? Vi tänker oss fördjupande samtal mellan forskare från olika ämnesområden som möter ett auditorium som också kan delta i samtalet.
Vi tar i filosofisamtalen upp mänsklig kapacitet och begränsningar, vår möjlighet att lyssna och förstå, att ta emot andra och världen, att gå på djupet i oss själva.

Våra filosofisamtal är öppna sammankomster och inbjudan till samtalet sker inte på konfessionella grunder.
Filosofisamtalen äger rum under några gånger per termin och arrangeras tillsammans med h .
I programgruppen för Filosofisamtal ingår Benoît Almer, läkare, Daniel Markus, studerande,  Barbara Thörnquist- Plewa, professor, Marlene Wullt, läkare, Katarina Wullt, studerande samt bröderna Björn Engdahl och Paul-Dominique Masiclat.

Alla intresserade välkomna!

 

 


Bengt Kristensson Uggla på Filosofisamtalet den 17 november 2016

 

Filosofisamtal 2017-2018 

Poesins och bildens språk

Vart tar människan vägen i en byråkratisk och teknokratisk kultur med handlingsplaner och måluppfyllelse?
Vardagen och världen blir genom medier och teknologi alltmer en estetiserad bild på bekostnad av den konkreta verkligheten. Hur påverkar våra sinnen av den nya moderniteten? Kan bilden som talar allvar och ett skapande språk öppna en väg som bejakar livets många dimensioner?

Gemensamma erfarenheter och kunskaper bärs av ett gemensamt språk.  Vi lever i språket.
Genom orden blir verklighetens myllrande fenomen namngivna begrepp. I det vetenskapliga språket uppnås en beskrivande exakthet där den verklighetens observerbara dimension behärskas. Men vardagens och det vetenskapliga språkets objektifiering tenderar att utelämna stora delar av verkligheten. Den tänkande och kännande människans berättelser och fantasier och kulturella tillhörighet måste gestaltas på ett annat sätt. Det meningsfulla språket öppnar sig för en metaforisk-poetisk och symbolisk dimension, där orden pekar mot någonting bortom det bokstavliga, i bilder och poesi.
Det meningsbärande lagret ligger utanför ordet självt. Det viktiga blir i stället spänningen mellan orden eller mellan bokstavlighet och bild i symbolen. Orden fördjupas och blir inte alltid nödvändiga där bilder, former eller musik ger meningen. I årets filosofisamtal ägnar vi oss åt den nödvändiga poesin i bild och språk.

 Jagets murar faller
- konst och förvandling

onsdag 25 oktober kl 19.30

Max Liljefors, professor i konsthistoria, Lunds universitet

Max Liljefors lyfter fram kvaliteten och särarten hos konstverkets närvaro, och betraktarens förnimmelser i mötet med verket här och nu. Hur kan konst åstadkomma inre förvandling i betraktaren och/eller utövaren?

 

Sinnlighetens återkomst? Om skönhet och njutning i samtiden

Cecilia Sjöholm, professor i estetik, Södertörns högskola

måndag 27 november  kl 19.30

Vad betyder konsten i ett samhälle där den i tilltagande grad blivit en vara? Vad innebar det att njuta av det sköna i en samtid där njutning närmast blivit ett påbud? I det här samtalet diskuterar Cecilia Sjöholm konstens roll i det offentliga rummet, och det sätt på vilket den estetiska upplevelsen fortfarande kan lägga en möjlig grund för gemenskap och kollektiva erfarenheter.

 

Musik och mystik

Erik Schüldt, kulturjournalist och programledare i radio och tv

Onsdag 21 mars kl 19.30
Erik Schüldt tar i det här samtalet upp musikens mysterium, skönheten som gudsbevis och den förunderliga känslan av att finna sitt hem i ett musikstycke.

 

Konstens sakrament

John Sjögren, kulturskribent och författare

Onsdagen 2 maj kl 19.30
Om två författare, Flannery O´Connor och Bruno K. Öijer, som på olika sätt gestaltar en sakramental livskänsla och människans transcendenta längtan.

 


 

Program våren 2017

Ekonomins, teknikens och den föregivna rationalitetens starka grepp om samhället  utgör bakgrund till vårens två samtal. I en alltmer oöverskådlig värld ökar trycket på individen klara sig själv och konstruera sitt liv. Mänskligt värde, gemenskap, eftertänksamhet och verklig autonomi verkar ha svårt att hävda sig i det alltmer uppskruvade tempot. Inte minst i arbetslivet tycks manualer, processer och enkla slogans prioriteras över fördjupning och ämneskunskap.

 

Onsdag 15 mars kl 19.30
Utan grund - en diskussion om kapitalism och religion, om vinst och förlust av värde.
Marcia Cavalcante
, professor i filosofi, Södertörns högskola

Läs referenstext till samtalet: Walter Benjamin: Capitalism and Religion

 

Måndag 15 maj kl 19.30
Den ekologiska krisens mänskliga rötter
ett samtal om vårt gemensamma hem utifrån Påve Franciscus encyklika Lovad vare du (Laudate Sí)
Andreas Carlgren, Utbildning för miljö och rättvisa, Newmaninstitutet, Uppsala
Nutida antropocentrism har hamnat i ett paradoxalt premierande av teknik framför tankearbete. Om den nuvarande ekologiska krisen är ett litet tecken på modernitetens etiska, kulturella och andliga kris, kan vi inte förutsätta att vi kan reparera vårt förhållande till naturen och miljön utan att reparera alla grundläggande mänskliga relationer. Ur Påve Franciscus encyklika Lovad vare du

 

 

Program hösten 2016

Torsdag 17 november kl 19.30 
Sekularisering och religiös erfarenhet
Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Finlands svenska universitet Åbo Akademi, och författare till boken Katedralens hemlighet, utgiven 2015
Hur sekulariserat är egentligen Sverige? Ska man se sekulariseringen som en religionens motsats - eller är sekulariseringen i själva verket en teologisk konstruktion?
Bengt Kristensson Uggla talar i sin bok Katedralens hemlighet (2015) om att vara sekulariserad och samtidigt bäras av en religiös övertygelse - vad innebär det för synen på vetenskap och det mänskliga? Vad är det som katedralen minns, men som vi tycks ha glömt bort?

Tisdag 13 december kl 19.30
The Dignity of Creation – a conversation with Pope Francis’s Theology
Tina Beattie, Professor of Catholic Studies and Director of Digby Stuart Research Centre for Religion, Society and Human Flourishing, University of Roehampton, England ’.
Tina Beattie explores how the concept of dignity has developed in the Catholic theological tradition, from Thomas Aquinas to Pope Francis’s encyclical, Laudato Si. She argues that Francis’s reference to the ‘intrinsic dignity’ of all creation constitutes a significant doctrinal development, and she asks what this might mean in terms of women’s human dignity and rights on the one hand, and the dignity and rights of non-human creatures on the other.

Tina Beattie är teolog som också deltar i aktuell debatt bland annat som krönikör i den katolska veckotidningen The Tablet. Mycket av hennes forskning handlar om relationen mellan nutida kultur och katolsk tradition. Bland Tina Beatties intresseområden finns gender och sexualitet och Mariateologi i anknytning till till exempel medeltida mystik.
Hennes senaste bok utkommen 2013, Theology After Postmodernity: Divining the Void, finns i Dominikanernas bibliotek.

Läs referenstext av Tina Beattie till samtalet

 


Program våren 2016

Torsdag 18 februari kl 19.30

KROPPSLIGHETENS MYSTIK

Jonna Bornemark, docent i filosofi vid Södertörns högskola

Filosofen Jonna Bornemark som själv inte är kristen, gav 2015 ut boken Kroppslighetens mystik - en filosofisk läsning av 1200-talsmystikern Mechthild von Magdeburg. Boken blir till ett lyssnande till Mechthild, lekmannadominikan och senare cisteciensernunna, och hennes tid. Läsningen av Mechthilds texter möts med ett nutida språk och det blir till ett personligt samtal om kroppen som väg till den transcendenta verkligheten.

 

Onsdag 11 maj kl 19.30

VAD HAR VI ATT HOPPAS PÅ?
Kärlek och hopp
i ett globaliserat och pluralistiskt sammanhang.Vad hoppas de kristna på? Vad är kärlek och hopp idag?

Werner Jeanrond, professor, Master of St Benet´s Hall i Oxford

Werner Jeanrond, tidigare professor i systematisk teologi i Lund, undersöker i sin forskning de tre gudomliga dygderna tro, hopp och kärlek. När människor tappar intresset för evigheten och det eviga livet mist sin lockelse och allt koncentreras på vad vi lever här och nu - öppnas då nya möjligheter eller är det bara en utsatthet för de andras omdömen som infinner sig?

Läs referenstexten!

 

 

Program hösten 2015 

Djup och yta 

Den synliga verklighetens yta bearbetas alltmer för att locka och förföra. Att träffa val utvecklas mot val mellan olika stilar och bilder, där ytan och presentationen får avgöra. Men är det så enkelt? Kommer inte samtidigt en större längtan efter djup till uttryck? Kanske också ytan kan bära och uttrycka djupet? Är det så att ytan kan rädda och djupet bli ett avgrundsmörker? Ja, finns där alls ett djup att avtäcka?

Onsdag 7 oktober kl 19.30

MYSTIK ERFARENHET - ÄNNU EN UPPLEVELSE?

Antoon Geels, professor emeritus i religionshistoria med religionspsykologi vid Lunds universitet

Något bortom det synliga och förnimbara finns som en erfarenhet i olika religioner. Den mystika erfarenheten lockar många som ett sätt komma djupare, ofta uttryckt som till mig själv, men ibland också som till Gud.
Men kan man söka en mystik erfarenhet? Eller hur kommer den till en människa? Kan mystiken bli till bara ännu en upplevelse bland många?
Som referens till samtalet finns artikeln Vad är mystik? publicerad nedan. Tag gärna del av den innan samtalet!
 

Torsdag 19 november kl 19.30
KLICKA PÅ IKONEN!

Per-Arne Bodin, professor i slaviska språk vid Stockholms universitet

Bildytan intar en central position i vårt samhälle. Hur saker och personer presenteras på bild verkar viktigare än allt annat. Är samtiden bara en snabb, glänsande presentationsbild? Finns också andra bildtraditioner närvarande?
Den östkristna ikonen öppnar och framkallar enligt traditionen en annars dold verklighet för den troende. Finns den också här, mitt ibland oss?
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Program våren 2015

Torsdagen 7 maj kl 19.30
Sandgatan 8 i Lund

HUR KAN MAN FÖRSTÅ DEN ANDRE?
Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi i Lund inleder och samtalar därefter med auditoriet.